Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pielęgniarek i położnych zapewnia ochronę , która została wyłączona z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność pielęgniarek i położnych za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu rozszerzona o:

  • szkody w mieniu
  • szkody na osobie, wyrządzone podczas udzielania pierwszej pomocy
  • szkody z tytułu posiadanego mienia
  • szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy o pracę ( ważne dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w kontekście ich odowiedzialności zgodnie z art. 119 i 120 KP )

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:

  • ochronę za ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV i WZW
  • odpowiedzialność cywilną najemcy

Ochroną ubezpieczeniową objęte ubezpieczeniem czynności wykonywane w ramach:

  • umowy o pracę
  • umowy cywilnoprawnej
  • prywatnej praktyki lekarskiej

formularz-kontaktowy 3