Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Odpowiedzialnść cywilna w zawodach nauczyciela, wychowawcy czy też instruktora wynika z kilku różnych źródeł:oc nauczycieli

  • z tytułu nadzoru
  • z tytułu szkód wyrządzonych przez podopiecznych
  • z tytułu szkód na osobie powierzonej opiece

Tak szeroki zakres odpowiedzialności cywilnej opiekunów powoduje, że nie sposób jest uniknąć jakichkolwiek szkód a zatem również ryzyka konieczności wypłacenia odszkodowania osobie pokrzywdzonej.

Z tego też powodu dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy i trenera jest tak poszukiwanym obecnie ubezpieczeniem.

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i trenerów jest przejęcie przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności fiansowej za szkodyza szkodę na osobie uważa się straty powstałe w skutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, króre mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i w mieniuza szkodę w mieniu uważa się straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia i wynikłych z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych wynikających z przepisów prawa.

Standardowo odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest do zdarzeń na terytorium RP, za opłatą dodatkowej składki może być jednak roaszerzona poza granice kraju.