Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Oblicz składkę

Oferowane przez nas ubezpieczenia majątkowe dla firm mają zapewnić Państwu bezpieczeństwo finansowe w przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź czy huragan.

mienie firmyTowarzystwa Ubezpieczeniowe biorą na siebie ryzyko wystąpienia strat spowodowanych od pożaru, huraganów, deszczu, powodzi i innych zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku i wielu innych dodatkowych klauzul. Należy pamiętać, że zakres odpowiedzialności, rodzajów klauzul oraz definicji różnią się u poszczególnych Ubezpieczycieli.

Należy pamiętać, że tylko dobrze dostosowane, pod kątem ryzyk i zakresu odpowiedzialności Towarzytw, ubezpieczenie gwarantuje wypatę odszkodowania w przypadku powstania szkody.

Przedmiotem ubezpieczenia w zależności od potrzeb mogą być objęte:

 1. Budynki i lokale
 2. Maszyny, urządzenia i wyposażenie
 3. Sprzęt elektroniczny
 4. Środki obrotowe
 5. Rzeczy ruchome
 6. Rzeczy osób trzecich ( będące w posiadaniu a niestanowiących własności firmy )
 7. Nakłady inwestycyjne ( nakłady w lokalach najmowanych )
 8. Wartości pieniężne ( w lokalu i w transporcie )

Klauzule dodatkowe:

 1. Wandalizm/dewastacjaDewastacja i Wandalizm Ubezpieczenie rozmyślnego zniszczenia mienia z wykluczeniem słuczenia szyb (te zdarzenia ujęte są w klauzuli ubezpieczenia szyb ).
 2. Szyby i oszklenia od stłuczenia i pęknięciaSzyby i inne przedmioty od stłuczenia Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia ( lustra, akwaria, tablice reklamowe, gabloty, witraże, okładziny scian itp.) obejmuje zarówno przypadkowe pęknięcie, stłuczenie jak i znszczenie oszklenia przez wandali.
 3. Maszyny i urządzenia od szkód elektrycznychUbezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych Ochrona z tytułu szkód w maszynach, urządzeniach, aparatach elektroenergetycznych spowodowanych działaniem prądu elektrycznego.
 4. Katastrofy budowlanejKlauzula katastrofy budowlanej Ubezpieczenie szkód w mieniu spowodowanych katastrofą budowlaną np. uszkodzenie maszyn w wyniku zawalenia się dachu.
 5. Kosztów dodatkowychUbezpieczenie kosztów dodatkowych Ubezpieczone są koszty związane z wynajęciem po szkodzie zastępczego miejsca do prowadzenia działalności, koszty związane z przewiezieniem majątku czy też wynajem maszyn zastępczych
 6. Majątku w transporcie ( CARGO )Ubezpieczenie majątku w transporcie Ubezpieczenie mienia własnego przewożonego tarnsportem własnym lub wynajętym od zdarzeń losowych, kradzieży i rabunku za które nie odpowiada zawodowy przewoźnik.
 7. Utraty danych i oprogramowaniaUbezpieczenie utraty danych Ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty danych lub oprogramowania komputerowego.
 8. Środków obrotowych od rozmrożeniaKlauzula zepsucia towarów w skutek rozmrożenia Ubezpieczenie towarów głęboko zamrożonych zepsutych wskutek awarii urządzeń chłodniczych, braku prądu, przepięcia itp.
 9. Klauzula reprezentantówKlauzul reprezentantów Dzięki tej klauzuli Ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność również za szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego.
 10. Klauzula prac remontowo-budowlanychKlauzule budowlane Klauzule takie włączają do odpowiedzialności Towarzystwa szkody spowodowane z przyczyn wykonywanych w obiekcie prac remontowych i montażowych niewymagających zezwolenia na budowę i nienaruszających konstrukcji budynku. Skierowana jest do firm planujących w okresie ubezpieczenia wykonywanie remontów.
 11. Klauzula rzeczoznawcówKaluzula rzeczoznawców Ubezpieczyciel pokryje uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczonego na wykonanie przez rzeczoznawców ekspertyz związanych z ustaleniem przyczyny, rozmiaru i zkresu szkody.
 12. Klauzula utraty zyskówUbezpieczenie utraty zysku Towarzystwo w ramach tej klauzuli wypłaci Ubezpieczonemu przewidywany zysk jaki firma osiągnęła by gdyby nie zaistniała szkoda objęta ubezpieczeniem. Jednocześnie Ubezpieczyciel opłaci stałe koszty jakie Ubezpieczony bęzie ponosił czasie odzszkodowawczym.
 13. Klauzula automatycznego pokryciaKlauzula automatycznego pokrycia Zapewnia ochronę ubezpieczeniową tego majątku przedsiębiorstwa który został powiększony już w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

 

Zapraszamy

 

Oblicz składkę