Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej jest ustawowa odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadceniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.

Podstawą zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykounującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie określa zakres i warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy.

akty-prawne 3

Kiedy należy się ubezpieczyć?

Obowiązek ubezieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego nie obejmuje:

  • ubezpieczenia OC z tytułu posiadanego mienia
  • szkód w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  • szkód w rzeczach ruchomych znajdujących sie w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego
  • odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy
  • ubezpieczenia OC w zakresie wystąpienia podejrzenia o zakażenie lub lub zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV