Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnychZdrowotne jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. ( Dz. U. Nr 293, poz. 1729 ) czyli Towarzystwo obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność finansową szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania działania ubezpieczonego ( świadczącego usugi w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej ) wyrządzone w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Suma obowiązkowego ubezpieczenia wynosi odpowiednio 30 000 euro na jedno zdarzenie i 150 000 euro na wszytkie zdarzenia powstałe w okresie trwania ubezpieczenia.

akty-prawne 3

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC pielęgniarek i położnych nie obejmuje:

  • ubezpieczenie OC z tytułu posiadanego mienia
  • szkód w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  • szkód w rzeczach ruchomych znajdujących sie w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego
  • ubezpieczenia OC w zakresie wystąpienia podejrzenia o zakażenie lub lub zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV
  • ochronę prawną ( ochrona w postępowaniu przed organami administracji państwowej lub samorządowej, koszty poręczeń majątkowych w ceku uniknięcia tymczasowego aresztu )
  • koszty ochrony prawno-skarbowej