Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest ustawowa odpowiedzialność nałożona na podmioty lecznicze zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziłalności leczniczej Dz. U. Nr 112, poz. 654.

Zgodnie z ustawą ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem będące następstwem chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych tylko, jeżeli były wykonane w następstwie wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia.

Dokładny zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. ( Dz. U. Nr 293 poz. 1729 ) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzilności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

akty-prawne 3

Kiedy należy się ubezpieczyć?

Obowiązek ubezieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego nie obejmuje:

  • ubezpieczenia OC z tytułu posiadanego mienia
  • szkód w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  • szkód w rzeczach ruchomych znajdujących sie w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego
  • odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy