Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

CO TO JEST UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ ( OP )W UBEZPIECZENIU KOMUNIKACYJNYM

Ubezpieczenie Ochrony prawnej w ruchu drogowym zapewnia wsparcie w obronie prawnych interesów kierowcy lub właściciela pojazdu w zdarzeniach związanych
z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie pomoże Ci w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz odpieraniu roszczeń osób trzecich.

DLA KOGO JEST UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

Ubezpieczenie OP chroni zarówno właściciela pojazdu jak i każdego uprawnionego użytkownika. Ochrona przysługuje również każdemu poszkodowanemu pasażerowi ubezpieczonego pojazdu.

ZAKRES UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

Należy pamiętać, że zakresy Ubezpieczenia oraz wyłączenia mogą się różnić w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia:

1.Pomoc prawną w następujących sytuacjach:

Przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych

Przy dochodzeniu odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umów naprawy lub holowania,

Przy dochodzeniu roszczeń związanych z rękojmią albo gwarancją fabrycznie nowego pojazdu,

W postępowaniu karnym albo w sprawach o wykroczenia,

W związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

2.Zwrot kosztów

Koszty i zaliczki, niezbędne do obrony interesów prawnych. Są to przede wszystkim:

 1. honoraria adwokata albo radcy prawnego, ustalone na podstawie odpowiednich przepisów,
 2. opłaty sądowe oraz inne wydatki w postępowaniu sądowym, jak np. koszty powołania świadków i biegłych, a także koszty postępowania egzekucyjnego,
 3. koszty przeciwnika, jeśli wynika to z orzeczenia sądu
 4. koszty poręczenia majątkowego, które muszą być złożone, aby uniknąć tymczasowego aresztowania (tzw. kaucji) – pożyczka,
 5. opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 6. koszty czynności notarialnych oraz tłumaczenia dokumentów, jeżeli są one niezbędne dla obrony interesów prawnych,
 7. koszty podróży do sądu zagranicznego, jeżeli stawiennictwo jest obowiązkowe.  
 8. koszty poręczenia majątkowego, które muszą być złożone, aby uniknąć tymczasowego aresztowania (tzw. kaucji) – pożyczka,
 9. opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 10. koszty czynności notarialnych oraz tłumaczenia dokumentów, jeżeli są one niezbędne dla obrony interesów prawnych,
 11. koszty podróży do sądu zagranicznego, jeżeli stawiennictwo jest obowiązkowe.  

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. jazda pojazdem bez posiadania wymaganego przez przepisy prawa jazdy lub bez wymaganego zezwolenia albo świadectwa kwalifikacji; jazda pojazdem nie zarejestrowanym albo nie posiadającym aktualnych badań technicznych,
 2. kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 3. postępowanie w związku z zarzutem naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się albo też w postępowaniu w związku z parkowaniem pojazdów w sposób niezgodny z przepisami miejscowymi
 4. w sprawach powstałych podczas udziału w wyścigach samochodowych, konkursach, rajdach, treningach, podczas jazd próbnych do wyścigów, rajdów, a także podczas prób szybkościowych,
 5. w przypadku pojazdów składanych z części lub o nadwoziu otwartym i o nadwoziu posiadającym miękki dach, a także w przypadku pojazdów, które w chwili wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego były użytkowane jako taksówka, pojazd służący do przewozu pasażerów za opłatą lub do wypożyczania, do nauki jazdy, rekwizyt, do jazd próbnych i demonstracyjnych, do przewozu przesyłek kurierskich, do wynajmu w celu przewozu pasażerów za opłatą, do transportu towarów niebezpiecznych,
 6. w sprawach roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na ładunku przewożonym w celach zarobkowych pojazdem wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 7. ubezpieczenie nie obejmuje odszkodowań, które musi zapłacić ubezpieczony, grzywien, kar administracyjnych i sądowych, innych kar pieniężnych, podatków ani innych podobnych opłat natury publicznoprawnej.

Zapraszamy