Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

CO TO JEST UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW ) zapewnia kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu rekompensatę finansową za szkody osobowe będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Definicja Nieszczęśliwego Wypadku – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, zdrowia lub zmarł.

PO CO KUPOWAĆ UBEZPIECZENIE NNW?

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest jednym z najczęściej kupowanych ubezpieczeń na życie, zapewnia pomoc finansową na leczenie i rehabilitację poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym a w przypadku jego śmierci odszkodowanie dla rodziny. NNW kierowcy i pasażerów jest uzupełnieniem wszelkich innych ubezpieczeń na życie i zdrowie. Ze względu na ograniczony zakres, tylko do wypadków komunikacyjnych, cena tych ubezpieczeń jest bardzo niska. Z tego powodu NNW komunikacyjne jest obecnie najczęściej kupowanym ubezpieczeniem na życie w Polsce.

JAKI JEST ZAKRES UBEPIECZENIA NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW?

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów zapewnia wypłatę za szkody na osobie powstałe:

 1. W związku z ruchem pojazdu
 2. Podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu
 3. Bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku
 4. Podczas zatrzymania pojazdu, jego postoju lub naprawiania.

JAKIE ŚWIADCZENIA SĄ WYPŁACANE?

 1. W przypadku śmierci ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia
 2. Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 100% sumy Ubezpieczenia
 3. Z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy Ubezpieczenia za każdy % uszczerbku
 4. Zasiłek dzienny w sytuacjach gdy występuje całkowita niezdolność do wykonywania pracy i nauki
 5. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych
 6. Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej

KIEDY FIRMA UBEZPIECZENIOWA NIE WYPŁACI ODSZKODOWANIA?

Ubezpieczyciel nie zapłaci za nieszczęśliwe wypadki:

 1. Spowodowane umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby bliskie
 2. Spowodowane przez kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 3. Spowodowane przez kierującego pojazdem bez wymaganych uprawnień
 4. Spowodowanych w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa
 5. Spowodowanych poprzez uczestnictwo w wyścigach, rajdach,, imprezach, itp.
 6. Będących następstwem lub powstałych w wyniku jakiejkolwiek choroby, nawet zaistniałej nagle

Zapraszamy